Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere områdene B4 og B5 (boligformål) med tilhørende adkomstveg o_V6 i områdereguleringsplan for Valle sentrum, plan ID 201102. Planens begrensning omfatter også områdene o_FRI1, o_FRI2, TV3 og H570_3 og H570_4. Tiltaket er i tråd med områdereguleringsplan for valle sentrum, planID 201102, vedtatt 26.06.13.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, og utføres av COWI AS på vegne av Valle kommune.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. av interesse eller betydning for planarbeidet, sendes skriftlig til COWI AS, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand, ller på e-post: elfn@cowi.no med kopi til: post@valle.kommune.no innan tysdag 27. november 2018.

Meir info finn du HER i planinnsyn