NAV trygd, NAV arbeid og sosialtenesta i kommunen blei frå 2009 samla til ei eining - NAV Valle. Kontoret blei etablert og drifta av Staten og Valle kommune som likeverdige partar med basis i ein samarbeids- og partnerskapsavtale.

Opningstid: Måndag, onsdag og fredag kl. 12 - 14. Utanom desse tidspunkta har vi ope for timeavtalar. Tysdag og torsdag berre ope for tinga timeavtalar.
NAV-kontoret gjer dette for å effektivisere ei kjernetid i kontoret. Vi oppmodar alle som ynskjer samtale med ein rettleiar, om å bestille time.
For ordinær ekspedering er det ikkje naudsynt å bestille time. NAV-kontoret presiserer at om opningstida er til kl 14:00, er det ingen ting i vegen for å gjere avtalar ut over dette tidspunktet.

NAV sine statlege oppgåver:

 • Pensjon
 • Arbeidsavklaringspengar
 • Dagpengar
 • Sjukepengar
 • Pleiepengar
 • Foreldrepengar og svangerskapspengar
 • Anna

For meir informasjon om dei statlege tenestene, sjå heimesidene til NAV

NAV sine kommunale oppgåver:

 • Sosialhjelp (økonomisk stønad)
 • Økonomisk rådgjeving/gjeldsrådgjeving
 • Kvalifiseringsstønad
 • Bustønad, bustadlån og tilskot frå Husbanken

Når det gjeld refusjon for reiseutgifter i samband med sjuketransport, må du kontakte HELFO

Informasjon om økonomisk sosialhjelp
 

Opningstid: Kvardagar kl 09:00 - 15:00
Telefonnummeret: 800 45 353
Det er gratis for brukaren frå fasttelefon, og brukarar som ringar frå mobiltelefon får tilbod om å bli oppringt.