Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale vegar. (Fylkeskommunane sørgjer for fylkesvegar, staten for riksvegane). Tenesta skal sikre at vegen er framkommeleg, trygg og å ta vare på miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stengje ein veg dersom ver- og føretilhøve ikkje gjer det mogleg å halde han open. Vedlikehaldet omfattar køyrebane, bankettar, skråningar og drenssystem. Dette inneber feiing og reinhald, fjerning av søppel, klipping av vegetasjon, rydding i krattsoner, vegoppmerking og skilting, brøyting og strøing om vinteren.