OVERORDNA BEFALSVAKT (DØGNVAKT):  MOBIL  91 66 91 04

Ved brann, ulykke eller akutt forurensing varsles brannvesenet på tlf. nr. 110.

Brannvesenet i Valle kommune er en del av Setesdal Brannvesen IKS. Brannvesenet er organisert som et deltidskorps med 16 mannskaper. Brannvesenet rykker ut til branner, ulykker og akutt forurensning. Henvendelser rettes til brannsjefen som holder til på Verksmoen. Foruten dette utfører også brannvesenet brannforebyggende arbeid. Dette består i hovedsak av å inspisere brannsikkerheten i større bygninger, saksbehandle nybygg mht. brann, samt drive informasjonsvirksomhet.

Feievesenet utfører feiing og tilsyn av fyringsanlegg i husstander. Dette skjer annankvart år i Hylestad og Valle. Neste feiing blir i Valle, hausten 2015. Det ble innført ny feieforskrift i 1998, og denne medfører at boliger ikke lenger bare skal feies, men også ha tilsyn med fyringsanleggets tilstand. Hensikten med tilsynet er å forebygge branner som følge av feil ved fyringsanlegget (ildsted og pipe). Feiing vil ikke som før nødvendigvis bli utført hvert år, men bli utført etter behov. Likevel ikke sjeldnere enn hvert 4. år. Hytter er ikke omfattet av feieordningen.

Du kan få hjelp til:

  • Brannteknisk saksbehandling ved nybygg / ombygging / tilbygg
  • Tillatelse til oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige varer
  • Tillatelse til fyrverkerisalg
  • Tillatelse til oppføring av pipe / installering av ildsted
  • Råd og veiledning i branntekniske spørsmål
  • Råd og veiledning til instrukser, rutiner og brannøvelser
  • Godkjenning av større arrangementer